การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

งานวางแผนอัตรากำลัง

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ