การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

งานวางแผนอัตรากำลัง

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

งานธุรการ