กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

โครงสร้างบุคลากร
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายสุภัฏ อาลากุล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสุภัทรา ภมร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริจันทร์ ศรีนวลนัด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ