กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

โครงสร้างบุคลากร
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายสุภัฏ อาลากุล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายสุรพล ยังวัฒนา

นางสุภัทรา ภมร

น.ส.ศิริจันทร์ ศรีนวลนัด

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางศิวาพร จตุรพิธโพธิ์ทอง

นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

น.ส.ราตรี ศรีกำปั่น

ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา