กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวแก้วใจ จิเจริญ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวยุพา อังคุตรานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสุลดา  เงี่ยมจื๊อเกล็ด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางศิริรัตน์  จันมะณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวสุมนต์  หมื่นชำนาญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสายทิพย์  พาสกล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน