กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางรัญชนา อยู่ตระกูล
นางยอดขวัญ คุ้มครองสุข
นางสาวเพียงเพ็ญ สังข์ทอง
นางสาวณัทกาญจน์ จันทรกูล
นางศิริพรรณ บุญช่วย
รูปพี่เล็ก 1
นางสาวภริตพร จิตอนงค์
นางสาวอัญจิมา เสาวรส