กลุ่มบริหารงานบุคคล

โครงสร้างบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

งานสรรหารและบรรจุแต่งตั้ง

งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

งานธุรการ