กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงสร้างบุคลากรภายในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา

ภาพบุคลากรกลุ่มเคลื่อนไหวล่าสุด 3 ก.พ.63

นางสาวช่อผกา ชำนาญกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ