กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงสร้างบุคลากรภายในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา


นางสาวนงลักษณ์ นุชอุดม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวช่อผกา

นางสาวช่อผกา ชำนาญกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวชนิดาภา

นางสาวชนิดาภา เกียรติคุณ
ธุรการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา