กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวช่อผกา   ชำนาญกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาววชิราภรณ์   ไพรวัลย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน