กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงสร้างบุคลากรภายในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา


นางสาวนงลักษณ์ นุชอุดม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

รูปภาพพี่นกยูงโครงสร้าง

นางสาวช่อผกา ชำนาญกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รูปใหม่โครงสร้าง

นางสาวชนิดาภา เกียรติคุณ
ธุรการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา