กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โครงสร้างบุคลากร

นางรังษิยา  อมาตยคง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางอารีย์  บัวสุริยะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางจิราพร  กรกชงาม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายพงศ์ศักดิ์  สังข์กระแสร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางมาลัย  ฉายศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวชุติมา  เปรื่องชะนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางพนิสา  กลองชนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวปรียาภัทร์  สุวินธนไพศาล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางพัชรีวรรณ  ประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน