กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โครงสร้างบุคลากร

นางจิราพร  กรกชงาม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางมาลัย  ฉายศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวปรียาภัทร์  สุวินธนไพศาล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวชุติมา  เปรื่องชะนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวภัทรนันท์ ภูจีรัง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางพัชรีวรรณ  ประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

วิน

นายไอรวิน  คงประสิทธิ
นักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม