กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โครงสร้างบุคลากร


ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางจิราพร  กรกชงาม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางมาลัย  ฉายศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวชุติมา  เปรื่องชะนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวปรียาภัทร์  สุวินธนไพศาล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางพัชรีวรรณ  ประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน