รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

ไตรมาส 1 ต.ค.62-ธ.ค.62

ไตรมาส 2 ม.ค.63-มี.ค.63

ไตรมาส 3 เม.ย.63-มิ.ย.63