สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือน

-ประจำเดือน ตุลาคม 2563

-ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

-ประจำเดือน ธันวาคม 2563

-ประจำเดือน มกราคม 2564

-ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

-ประจำเดือน มีนาคม 2564

-ประจำเดือน เมษายน 2564

–ประจำเดือน พฤษภาคม 2564