คลินิก ตสน.

หน่วยตรวจสอบภายใน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาให้แก่ผู้บริหารและข้าราชการครู จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางขันแตก โรงเรียนบ้านบางบ่อ โรงเรียนวัดปากน้ำ และโรงเรียนบ้านตะวันจาก ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561