โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมทักษะการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

          กลุ่มอำนวยการ จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมทักษะการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในวันที่ 1 – 2 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม โดยมี ดร.สมหมาย  เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก ดร.พิศิทธิ์  แพงศรีนิธิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม  กิจกรรมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ และโรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี