โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 กลุ่มอำนวยการ  ร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 กิจกรรมผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ ณ วัดกลางเหนือ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมี นายคันฉัตร  ตันเสถียร  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน