การประชุม ก.ต.ป.น. ของ สพป.สมุทรสงคราม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

ท่าน ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม นำทีม ก.ต.ป.น. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ประธานเครือข่ายสถานศึกษา ประธานศูนย์วิทยาการ และศึกษานิเทศก์ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการศึกษา ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องมาลามาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม