การประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายใน


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสังกัด เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม