โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา

          วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.สมหมาย  เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา  โดยมี นางอารยา  รุจิเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินการอบรม  วิทยากรให้ความรู้คือ นางมะลิวรรณ  ศรีนา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สมุทรสงคราม  มีผู้เข้าอบรม จำนวน ๗๒ คน  ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม