โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

          วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ดร.สมหมาย  เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  โดยมี นางมะลิวรรณ  ศรีนา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สมุทรสงคราม เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าประชุม จำนวน ๓๐ คน  ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม