แนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ

1.เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตไปต่างประเทศ  คลิ๊กดาวน์โหลด 
2.สถานพยาบาลที่คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. กำหนด คลิ๊กดาวน์โหลด 
3.สถานพยาบาลที่คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.กำหนด (ปรับปรุง)  คลิ๊กดาวน์โหลด
4.แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน คลิ๊กดาวน์โหลด
5.แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ  คลิ๊กดาวน์โหลด
6.แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ คลิ๊กดาวน์โหลด
7.แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ คลิ๊กดาวน์โหลด
8.โครงการหรือแนวการศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ คลิ๊กดาวน์โหลด
9.เหตุผลความจำเป็นและโครงการหรือแผนงานที่จะกลับมาปฏิบัติราชการ  คลิ๊กดาวน์โหลด 
10.แบบายงานตัวกลับจากต่างประเทศ  คลิ๊กดาวน์โหลด 
11.แบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ  คลิ๊กดาวน์โหลด 
12.สถานที่พักสามารถติดต่อได้ คลิ๊กดาวน์โหลด 
13.บัญชีรายชื่อคณะครูขออนุญาตไปต่างประเทศ คลิ๊กดาวน์โหลด 
14.บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตไปต่างประเทศ คลิ๊กดาวน์โหลด 
15.หนังสือสัญญาศึกษาต่อต่างประเทศ , หนังสือค้ำประกันสัญญา คลิ๊กดาวน์โหลด 
16. แบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่างประเทศ คลิ๊กดาวน์โหลด