การประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามว่าด้วยศูนย์วิทยาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑