การสังเคราะห์ผลการตรวจสอบการเงิน การบัญชีของ สพท.ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

          สพฐ.ได้สังเคราะห์ผลการตรวจสอบการเงิน การบัญชี ของ สพท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี สพท.จัดส่งรายงานจำนวน 212 เขต จาก 225 เขต โดยผลการสังเคราะห์ดังกล่าวพบข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินไม่ถูกต้อง ต้องมีการติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานฯ จำนวนมาก  และ สพฐ.ได้จัดกลุ่มตามผลการสังเคราะห์ ซึ่ง สพป.สมุทรสงครามมีผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบอยู่ในระดับดีมาก ติด 1 ใน 36 เขตทั่วประเทศ