พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 45/2561

            หน่วยตรวจสอบภายในและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ติดตามรับชมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 45/2561 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องมาลามาศ  โดยรายการ    ในวันนี้มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญที่เป็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในทั้งในระดับ สพท. และระดับ สพฐ. จำนวน 4 เรื่อง คือ 1. ลูกหนี้เงินยืม 2. เงินประกันสัญญา 3. เงินฝากธนาคาร และ 4. การตรวจสอบพัสดุประจำปี