นโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างคำสั่งโรงเรียน
คู่มือการจำหน่ายนักเรียน
หนังสือ สพฐ.
เครื่องมือสำหรับตรวจนับนักเรียน วันที่ 3 ธ.ค.2561