การประชุม กตปน. ครั้งที่ 8/2561

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม (กตปน.) ครั้งที่ 8/2561 เพื่อรับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อราชการสำคัญ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมมาลามาศ