การประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่19 ธันวาคม 2561 นายสมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นกรอบแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามต่อไป