ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา โดยยึดถือภารกิจงานและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ช่วงที่ ๑