ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา โดยยึดถือภารกิจงานและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ช่วงที่ 1