วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

      วันที่๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม