การประชุมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประชุมการจัดทำองค์ประกอบและรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพผู้ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ กรณีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมมาลามาศ