การประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา

ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ผู้อำนวยการกลุ่มทุกคน และบุคลากรกลุ่มแผนฯ ร่วมกันประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมาลามาศ