รายงานการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสงคราม