เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 นายสุภัฏ อาลากุล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลฯ และคณะได้ออกเดินทางตรวจความพร้อมของสนามสอบ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1 โรงเรียนวัดประทุม 2โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์ 3โรงเรียนวัดสาธุชณาราม