พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 และนำผลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนาความสามารถพื้นฐานของนักเรียนทั้งในระดับรายบุคคล ระดับโรงเรียน ระดับ สพป.สส. ซึ่งมีสนามสอบในความรับผิดชอบ จำนวน 79 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด 71 แห่ง เอกชน 8 แห่ง มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 1,602 คน ณ ห้องประชุมใหญ่