พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายสุภัฏ อาลากุล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลฯ นำบุคลากรในสังกัดเข้าวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒) ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เห็นชอบให้รัฐบาลรับงานถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ กับให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จฯ หรือโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศ์เสด็จฯ แทนพระองค์ในรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประจำทุกปี