ตัวอย่าง แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (Individual Development Plan – ID Plan) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม