การอบรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา


วันที่ 3 เมษายน 2562 กลุ่มนโยบายและแผนฯ สพป.สมุทรสงคราม จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฎิบัติการประจำปีของสถานศึกษา” โดยมี ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.สส.เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์ให้สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนบริหารสถานศึกษา สามารถจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนใช้แผนเป็นเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมใหญ่