ITA เกี่ยวข้องกับกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว 14 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ 81 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562
07 ข่าวประชาสัมพันธ์
1. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน
2. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบริหารการศึกษา จำนวน 55 คน จากมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 53 คน และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน 2 คน โดยฝึกปฏิบัติตามภารกิจกลุ่มและหน่วยงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 1 – 11 เมษายน 2562
3. การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาศึกษานิเทศก์ ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในเดือนกันยายน 2562 ทราบ และยื่นแบบขอรับเครื่องหมายฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 สำหรับแบบฟอร์มการรับเครื่องหมายฯ และแบบฟอร์มการขอรับเงินช่วยเหลือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์คุรุสภา http : // www.ksp สำหรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการฯ จำนวน 45 คน หากมีคุณสมบัติครบถ้วนส่งเอกสารต้นฉบับจริง ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
013 คู่มือ/คำสั่งการปฏิบัติงาน
1. คู่มือ/คำสั่งการปฏิบัติงาน
– คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่งการปฏิบัติงาน
015 ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ
1. ทะเบียนคุมผู้ใช้บริการ2
017 E – Service ช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามภารกิจ ผ่านทางเว็บไซต์ http : //teponline.org/
– ข้อมูลสรุป TEPE Online รุ่นที่ 1

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– แผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล