07 ข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2)

2) การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบริหารการศึกษา จำนวน 55 คน จากมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 53 คน และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน 2 คน โดยฝึกปฏิบัติตามภารกิจกลุ่มและหน่วยงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 1 – 11 เมษายน 2562