อนุญาตไปต่างประเทศ

  1. คู่มือไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ คลิ๊กดาวน์โหลด 
  2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี่ 3) พ.ศ. 2555 คลิ๊กดาวน์โหลด
  3. การขออนุญาตไปต่างประเทศ คลิ๊กดาวน์โหลด
  4. แบบสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ คลิ๊กดาวน์โหลด
  5. แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิ๊กดาวน์โหลด
  6. การกลั่นกรองข้อมูลและจัดเอกสารเพื่อเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ใช้เงินรายได้สถานศึกษาในการเดินทางไปต่างประเทศ คลิ๊กดาวน์โหลด