TEPE รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

TEPE Online รุ่นที่ 2/2562
– ด่วนที่สุด ที่ ศธ  04151/ 1367 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
– หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online
– ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา โดยยึดถือภารกิจงานและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2
2.) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน

TEPE Online รุ่นที่ 1/2562
1.) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน

คลิ๊ก ตารางการพัฒนารุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒