กิจกรรม Big Cleaning Week กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นางอารยา รุจิเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นำบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Week กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ทั้งภายในและบริเวณโดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม