การจัดการเรียนรู้ KM

  1. เรื่องรายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดบางสะแก จังหวัดสมุทรสงคราม คลิ๊กดาวน์โหลด
  2. เรื่องรายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดวรภูมิ (วรไวทยาวาส) จังหวัดสมุทรสงคราม คลิ๊กดาวน์โหลด