วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และให้คำแนะนำช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน