พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริมการศึกษา ด้านการสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม เป็นที่ยอมรับของชุมชน มุ่งสู่การมีงานทำ เน้นย้ำการมีส่วนร่วม สนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการของโรงเรียน ครูวิชาการ จำนวน ๓๒ โรงเรียน จำนวน ๖๔ คน และศึกษานิเทศก์ จำนวน ๖ คน ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม