วิดีโอการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline โดย สพป.สมุทรสงคราม

สพป.สมุทรสงคราม ได้ขยายผลการดำเนินการโครงการ No copy ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดประชุมปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน ระดับสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนำร่องสำหรับสถานศึกษาในสังกัดติดตั้งโปรแกรมสำหรับการให้บริการนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เพื่อยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารทางราชการในการให้บริการ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส ประตูน้ำ กรุงเทพฯ