พิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อสื่อสารความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพ การศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ 8 ส.ค. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานและบรรยายพิเศษในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อสื่อสารความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพ การศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอกรอบที่ 4 โดยมีวิทยากรประกอบไปด้วย ดร.ทรงพร พนมวัน ณ อยุธยาและคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงคราม ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม