พิธีเปิดกิจกรรม OPEN HOUSE นำเสนอผลงาน Best Pratice ความสำเร็จของการดำเนินงาน การจัดการเรียนรวม

วันที่ 13 ส.ค. 2562 ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม OPEN HOUSE นำเสนอผลงาน Best Pratice ความสำเร็จของการดำเนินงาน การจัดการศึกษาเรียนรวม และมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวมดีเด่นระดับเขตพื้นที่ ระดับอำเภอ ในระดับผู้บริหาร ครูผู้สอน ซึ่งมีสถานศึกษาได้นำนิทรรศกาลมาร่วมได้แก่ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม โรงเรียนวัดดอนมะโนรา โรงเรียนบ้านตะวันจาก โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม และศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมใหญ่