วันที่ 15 ส.ค. 2562 ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในการประชุมและได้ลงพื้นที่ไปดูการจัดโครงการอาหารกลางวันเด็กที่โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ ตำบลบ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่น ระดับประเทศ มีเด็กนักเรียนจำนวน 120 คน ซึ่งงบประมาณโครงการกลางวัน 20 บาท /ต่อหัว/ต่อวัน นั้น ไม่เพียงพอ แต่ทางโรงเรียนได้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง โดยมีการปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงไก่ไข่ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากวัดและบริษัทห้างร้านร่วมบริจาคข้าวสาร และเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาหารให้แก่เด็กนักเรียน จึงสามารถทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอย่างมีคุณภาพ ครบทั้ง 5 หมู่