วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขตเมือง เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และให้คำแนะนำช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน