กิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการในโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ จ.สมุทรสงคราม

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. 
ท่าน ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ได้คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ณ โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ จังหวัดสมุทรสงคราม