พิธีเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการกระทำที่ถือเป็นประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา09.00น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการกระทำที่ถือเป็นประโยชน์ทับซ้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดขึ้นกับผู้บริหาร และบุคลากรในสำนักงาน รวมทั้งเพื่อสร้างกลไกในการบริหารงานให้โปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการในสังกัด โดยได้เชิญวิทยาผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่านได้แก่ 1.ท่านประนัย วนิชชานนท์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 2.ดร.พิษณุ ตุลสุข อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 137 คน ณ ห้องประชุมใหญ่