พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายใน

วันที่ 7 – 8 กันยายน 2562 ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินภายนอกรอบที่ 4 (รุ่นที่ 1 กลุ่มอำเภอบางคนที,
กลุ่มอำเภออัมพวา จำนวน 120 คน ) (รุ่นที่ 2 กลุ่มอำเภอเมือง จำนวน 100 คน ) รวมทั้งสิ้น 220 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรดังรายนามต่อไปนี้
นายเขมณัฏฐ์ จันทร์วงศ์
อดีต ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต1
ผู้ประเมินภายนอกของ สมศ.
อาจารย์พิเศษ ม.เซนต์จอห์น กรุงเทพฯ
นางสาวณัชชา พุ่มพวง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
จ. ประจวบคีรีขันธ์
ผู้ประเมินภายนอกของ สมศ.
ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม